TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Szülők!

A 2018/2019-es tanév rendjével kapcsolatban az alábbiakra hívom fel szíves figyelmüket.

 1. A tanév szorgalmi ideje

A tanév 2018. szeptember 3-án kezdődött és 2019. június 14-ig tart.
A végzős osztályok (3/11.D, 3/11.E, 3/11.F, 12.A, 12.B, Kk13, 5/13.A, 5/13.B) tanulói számára 2019. május 2-án fejeződik be a tanítás.
A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig tart. Iskolánknak 2019. február 1-ig kell értesíteni a tanulókat, ill. szüleiket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
A 2019. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszak kezdete május 6-a (első vizsganap), a vége pedig június 28-a (közép szintű szóbelik utolsó vizsganapja).

A szakmai vizsgák 2019. május 17-én kezdődnek.

 1. Tanítási szünetek:
 • Őszi szünet: 2018. október 27-től – november 4-ig
 • Téli szünet: 2018. december 22-től – 2019. január 6-ig
 • Tavaszi szünet: 2019. április 18-tól április 23-ig
 1. Ünnepségek (iskolai megünneplésük napja):
 • október 4: Aradi vértanúk napja
 • 2018. október 19: Ünnepély az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére
 • 2018. december 7: Szalagavató
 • 2019. február 25: Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
 • 2019. március 13: Ünnepély az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére
 • 2019. április 16: Holokauszt áldozatainak emléknapja
 • május 3: Ballagás
 • június 4: Nemzeti Összetartozás Napja
 1. Szülői értekezlet valamennyi osztály számára:
 • november 14. (szerda) 16. óra; 17 órától rendkívüli fogadóóra
 • március 20. (szerda) 16 óra; 17 órától rendkívüli fogadóóra

A fent jelzett időpontokon kívül a pedagógus testület tagjai minden szerdán 14.15-től 15.00-ig fogadóórát tartanak, készséggel állnak a kedves Szülők rendelkezésére.

 1. Vezetői fogadóórák (A szerdai fogadóórák mellett)
Név Időpont
Fisli István igazgató (83 515-325) Hétfő 14:00-16:00, Péntek 13:00-14:00
Márkusné Szűcs Marianna igazgatóhelyettes (szakgimnázium; érettségi; egyetemi, főiskolai felvételi) (83 515-318) Kedd 13:30-15:00
Papp Andrea igazgatóhelyettes (szakközépiskola, beiskolázás) (83 515-310) Szerda 10:00-12:00, Péntek 13:00-14:00
Bedő Csaba igazgatóhelyettes (kollégium) (83 515-319) Kedd 13:00-14:30
Karancz Róbert gyakorlati oktatásvezető (gyakorlati munkahelyek, nyári gyakorlatok) (83 515-328) Hétfő 13:00-14:00
Szerda 10:00-12:00
 1. Ifjúságvédelmi felelős fogadóórája:

Minden kedden 8:00-tól 11:30-ig és minden szerdán 13:45-től 14:30-ig. Előzetes időpont-egyeztetés szükséges! Bejelentkezés: személyesen szünetekben vagy a javortimea@kvszk.hu-s e-mail címen. Tel.: 83 515-304

 1. E-ellenőrzőkönyv

Intézményünkben elektronikus napló működik, így Önök is naprakész információt kaphatnak gyermekük mulasztásairól, tanulmányi előmeneteléről. Az E-ellenőrzőkönyv a naplo.kvszk.hu webcímen érhető el. A belépéshez szükséges egyéni felhasználónév gyermekének az oktatási azonosítója (7-tel kezdődő 11 jegyű szám), jelszava pedig születési év számjegyei, kötőjel, születési hónap, kötőjel, születési nap. Például ha valaki 1999. január 5-én született, akkor a jelszó: 1999-01-05. A megjelenő felület könnyen átlátható, éljenek bátran ezzel a lehetőséggel!

 1. Étkezés

A kollégista és a menzás tanulók részére az étkezést már nem iskolánk biztosítja, hanem a Gazdasági Ellátó Szervezet, ezért az ezzel kapcsolatos ügyintézést kérjük, ott rendezzék. Ebből kifolyólag a kedvezményes étkezésre jogosító igazolást szíveskedjenek a GESZ részére is leadni. (Ügyintézés lehetősége: Sallai Mariannál a 83/313-832-es telefonszámon, vagy személyesen az iskola mellett a Juventus Étteremben.)

 1. Osztálypénz

A szülők közösen dönthetnek arról, hogy bizonyos célok érdekében különböző összegeket befizetnek. Ez a döntés azonban minden szülő esetében önkéntes. Ennek a pénznek a kezelésével megbízhatják akár az osztályfőnököt is. Ebben az esetben a befizetett összegek a befizető szülők közös tulajdonába kerülnek. A polgári jog szabályainak megfelelően tehát az átadott pénzeszközök a szülők tulajdonában maradnak. A szülők megbízzák a pedagógust, hogy azt meghatározott célra fordítsa. A pedagógus önkéntes és ingyenes vállalása alapján közte és a szülők között így létrejön egy polgári jogi jogviszony. A pénzösszegről való elszámolást a szülők kérhetik az általuk megbízott pedagógustól.

 1. Iskolából, gyakorlati munkahelyről való távolmaradásra, a mulasztások igazolására vonatkozó rendelkezések

Az előre nem látható események – betegség, közlekedési nehézségek stb. – esetén a szülő fax, telefon, távirat útján 24 órán belül köteles az osztályfőnököt értesíteni. Minden más esetben a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol az iskolai foglalkozásokról. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló

 • hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek teljesítése vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott a kötelező foglalkozásokon részt venni.

Bejelentési, illetve előzetes kérési kötelezettség ilyenkor is szükséges a szülő részéről.
Ha a tanuló a mulasztást követő 8. tanítási napon belül nem igazolja távolmaradását, mulasztása igazolatlan. Annak eldöntése, hogy a tanuló mulasztása igazolt vagy igazolatlan-e, az osztályfőnök joga és kötelessége. A tanulók az orvosi igazolásokat – kivéve a kórházi kezeléseket – az ellenőrző könyvbe kötelesek íratni, s azt a szülővel aláíratva az osztályfőnöknek az előírt határidőre bemutatni. Ha a tanulónak egy tanítási évben az elméleti tanítási óráról való igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát; szakképzési évfolyamon az elméleti, gyakorlati órák 20%-át, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az elméleti tantárgyakból osztályozó vizsgát tegyen.

Megszűnik annak a nem tanköteles tanulónak a tanulói jogviszonya, aki az elméleti vagy gyakorlati oktatásról, illetőleg a kettőről együtt igazolatlanul 30 óránál többet mulasztott. Az osztályfőnök a szülő kérésére engedélyt adhat osztálya tanulóinak három napig terjedő távolmaradásra tanévenként egy alkalommal. (Az összesen engedélyezett napok száma a 10-et nem haladhatja meg.) Három napnál hosszabb távollétet – a szülő előzetes írásos kérelme alapján – az igazgató engedélyezhet.

Az a tanuló, aki bármely tantárgyból az adott óraszám 30 %-ánál többet hiányzik, csak az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. Indokolt esetben a tantestület év végi osztályozó vizsgáról dönthet.

Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatban fontos szabály, hogy ha a tanköteles tanuló 50 órát igazolatlanul mulaszt, a családi pótlék helyébe lépett iskoláztatási támogatás felfüggesztésre kerül, valamint az önkormányzat jegyzője elrendeli a védelembe vételt.

 1. Egyéb tudnivalók

A testnevelés felszerelés valamint a szakmai gyakorlatokra előírt öltözék és egyéni felszerelés teljes hiányára bármely tanuló félévente egyszer hivatkozhat, ezt követően minden alkalommal elégtelen osztályzatot kap órai munkájára. A felszerelés részleges hiánya, amennyiben nem hátráltatja a tanulót feladatai elvégzésében, félévente három alkalommal fogadható el, majd az előző szankció lép életbe.

Felhívom szíves figyelmüket a Btk. 229. § -ára is, amely kiemelt büntetőjogi védelmet ad a közfeladatot ellátó pedagógusoknak. A módosítás akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatja mindazokat, akik jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozzák, vagy bántalmazzák a pedagógust.

Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók által elkövetett szándékos rongálásokra, amelyeknek költségeit az elkövető köteles megtéríteni. Köznevelési trv. 59. § (1): Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.

 

Felhívom továbbá szíves figyelmüket iskolánk alapítványára (Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány), melynek számlaszáma:

11749039-20020701

Amennyiben személyi jövedelemadójának 1%-val támogatni kívánják alapítványunkat, akkor a rendelkező nyilatkozaton a megfelelő helyre az alábbiakat kérjük ráírni:

A kedvezményezett adószáma: 18950625-1-20

A kedvezményezett neve: IDEGENFORGALMI JÓ TANULÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Felhívom szíves figyelmüket Szülői Munkaközösségünk által minden évben megszervezett Alapítványi Bálunkra, amely az idei tanévben várhatóan február 16-án kerül megrendezésre. Kérjük, hogy vacsora-, ill. pártolójegyekkel, tombola-felajánlásokkal segítsék intézményünket.

Támogatásukat ezúton is köszönjük!

Végezetül szerencsés, egészséges és eredményes új tanévet kívánok szülőnek, diáknak egyaránt VSZK-s pedagógus munkatársaim nevében is.

 

Keszthely, 2018. szeptember 12.    Fisli István
Igazgató