TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Szülők!

A 2019/2020-as tanév rendjével kapcsolatban az alábbiakra hívom fel szíves figyelmüket.

 1. A tanév szorgalmi ideje

A tanév 2019. szeptember 2-án kezdődött és 2020. június 15-ig tart.
A végzős osztályok (3/11.D, 3/11.E, 12.A, Kk13, 5/13.AB, 2/14.A) tanulói számára 2020. április 30-án fejeződik be a tanítás.
A szorgalmi idő első féléve 2020. január 24-ig tart. Iskolánknak 2020. január 31-ig kell értesíteni a tanulókat, ill. szüleiket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
A 2020. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszak kezdete május 4-e (első vizsganap), a vége pedig június 26-a (közép szintű szóbelik utolsó vizsganapja).

A szakgimnázium 12. évfolyamon a mellékszakképesítések szakmai vizsgái 2020. februárjában, a rendes szakmai vizsgák 2020. május 15-én kezdődnek.

 1. Tanítási szünetek:
 • Őszi szünet: 2019. október 26-tól – november 3-ig
 • Téli szünet: 2019. december 21-től – 2020. január 5-ig
 • Tavaszi szünet: 2020. április 9-től április 14-ig

További tanítás nélküli munkanapok: 2019. szeptember 19, 20, 23; 2020. január 29, 30, 31; 2020. május 15.

 1. Ünnepségek (iskolai megünneplésük napja):
 • október 4: Aradi vértanúk napja
 • 2019. október 22: Ünnepély az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére
 • 2019. november 22: Gálaműsor iskolánk fennállásának 55. évfordulója alkalmából
 • 2019. december 6: Szalagavató
 • 2020. február 25: Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
 • 2020. március 13: Ünnepély az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére
 • 2020. április 16: Holokauszt áldozatainak emléknapja
 • április 30: Ballagás
 • június 4: Nemzeti Összetartozás Napja
 1. Szülői értekezlet valamennyi osztály számára:
 • november 13. (szerda) 16. óra; 17 órától rendkívüli fogadóóra
 • március 25. (szerda) 16 óra; 17 órától rendkívüli fogadóóra

A fent jelzett időpontokon kívül a pedagógus testület tagjai minden szerdán 14.15-től 15.00-ig fogadóórát tartanak, készséggel állnak a kedves Szülők rendelkezésére.

 1. Vezetői fogadóórák (A szerdai fogadóórák mellett)
Név Időpont
Fisli István igazgató (83 515-325) Hétfő 14:00-16:00, Péntek 13:00-14:00
Márkusné Szűcs Marianna igazgatóhelyettes (szakgimnázium; érettségi; egyetemi, főiskolai felvételi) (83 515-318) Kedd 13:30-15:00
Papp Andrea igazgatóhelyettes (szakközépiskola, beiskolázás) (83 515-310) Szerda 10:00-12:00, Csütörtök 13:00-14:00
Bedő Csaba igazgatóhelyettes (kollégium) (83 515-319) Kedd 13:00-14:30
Karancz Róbert gyakorlati oktatásvezető (gyakorlati munkahelyek, nyári gyakorlatok) (83 515-328) Hétfő 10:00-12:00
Szerda 12:00-14:00
 1. Ifjúságvédelmi felelős fogadóórája:

Minden kedden 8:00-tól 11:30-ig és minden szerdán 13:45-től 14:30-ig. Előzetes időpont-egyeztetés szükséges! Bejelentkezés: személyesen szünetekben vagy a javortimea@kvszk.hu e-mail címen. Tel.: 83 515-304

 1. Bűnmegelőzési tanácsadó fogadóórája:

Intézményünkben Sznopek Veronika r. főhadnagy iskolai bűnmegelőzési tanácsadói feladatokat lát el a földszint 6-os számú teremben. Elsődleges feladata megvédeni a fiatalokat a bűncselekményektől, hogy se elkövetővé, se áldozattá ne váljanak, különös tekintettel a kábítószerrel való visszaélésre. A tanácsadó kollégát a szülők is felkereshetik, de előzetes időpont-egyeztetés szükséges a 0670/683-1840-es telefonszámon.

Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók által elkövetett szándékos rongálásokra, amelyeknek költségeit az elkövető köteles megtéríteni. Köznevelési trv. 59. § (1): Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.

 1. E-ellenőrzőkönyv

Intézményünkben elektronikus napló működik, így Önök is naprakész információt kaphatnak gyermekük mulasztásairól, tanulmányi előmeneteléről. Az E-ellenőrzőkönyv a naplo.kvszk.hu webcímen érhető el. A belépéshez szükséges egyéni felhasználónév gyermekének az oktatási azonosítója (7-tel kezdődő 11 jegyű szám), jelszava pedig születési év számjegyei, kötőjel, születési hónap, kötőjel, születési nap. Például ha valaki 1999. január 5-én született, akkor a jelszó: 1999-01-05. A megjelenő felület könnyen átlátható, éljenek bátran ezzel a lehetőséggel! 

 1. Étkezés

A kollégista és a menzás tanulók részére az étkezést már nem iskolánk biztosítja, hanem a Gazdasági Ellátó Szervezet, ezért az ezzel kapcsolatos ügyintézést kérjük, ott rendezzék. Ebből kifolyólag a kedvezményes étkezésre jogosító igazolást szíveskedjenek a GESZ részére is leadni. (Ügyintézés lehetősége: Sallai Mariannál a 30 155 7060-es telefonszámon, vagy személyesen az iskola mellett a Juventus Étteremben.)

 1. Osztálypénz

A szülők közösen dönthetnek arról, hogy bizonyos célok érdekében különböző összegeket befizetnek. Ez a döntés azonban minden szülő esetében önkéntes. Ennek a pénznek a kezelésével megbízhatják akár az osztályfőnököt is. Ebben az esetben a befizetett összegek a befizető szülők közös tulajdonába kerülnek. A polgári jog szabályainak megfelelően tehát az átadott pénzeszközök a szülők tulajdonában maradnak. A szülők megbízzák a pedagógust, hogy azt meghatározott célra fordítsa. A pedagógus önkéntes és ingyenes vállalása alapján közte és a szülők között így létrejön egy polgári jogi jogviszony. A pénzösszegről való elszámolást a szülők kérhetik az általuk megbízott pedagógustól.

 1. Iskolából, gyakorlati munkahelyről való távolmaradásra, a mulasztások igazolására vonatkozó rendelkezések

Az előre nem látható események – betegség, közlekedési nehézségek stb. – esetén a szülő fax, telefon, távirat útján 24 órán belül köteles az osztályfőnököt értesíteni. Minden más esetben a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol az iskolai foglalkozásokról. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló

 • hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek teljesítése vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott a kötelező foglalkozásokon részt venni.

Bejelentési, illetve előzetes kérési kötelezettség ilyenkor is szükséges a szülő részéről.
Ha a tanuló a mulasztást követő 8. tanítási napon belül nem igazolja távolmaradását, mulasztása igazolatlan. Annak eldöntése, hogy a tanuló mulasztása igazolt vagy igazolatlan-e, az osztályfőnök joga és kötelessége. A tanulók az orvosi igazolásokat – kivéve a kórházi kezeléseket – az ellenőrző könyvbe kötelesek íratni, s azt a szülővel aláíratva az osztályfőnöknek az előírt határidőre bemutatni. Ha a tanulónak egy tanítási évben az elméleti tanítási óráról való igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát; szakképzési évfolyamon az elméleti, gyakorlati órák 20%-át, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az elméleti tantárgyakból osztályozó vizsgát tegyen.

Megszűnik annak a nem tanköteles tanulónak a tanulói jogviszonya, aki az elméleti vagy gyakorlati oktatásról, illetőleg a kettőről együtt igazolatlanul 30 óránál többet mulasztott. Az osztályfőnök a szülő kérésére engedélyt adhat osztálya tanulóinak három napig terjedő távolmaradásra tanévenként egy alkalommal. (Az összesen engedélyezett napok száma a 10-et nem haladhatja meg.) Három napnál hosszabb távollétet – a szülő előzetes írásos kérelme alapján – az igazgató engedélyezhet.

Az a tanuló, aki bármely tantárgyból az adott óraszám 30 %-ánál többet hiányzik, csak az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. Indokolt esetben a tantestület év végi osztályozó vizsgáról dönthet.

Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatban fontos szabály, hogy ha a tanköteles tanuló 50 órát igazolatlanul mulaszt, a családi pótlék helyébe lépett iskoláztatási támogatás felfüggesztésre kerül, valamint az önkormányzat jegyzője elrendeli a védelembe vételt.

 1. Egyéb tudnivalók

A testnevelés felszerelés valamint a szakmai gyakorlatokra előírt öltözék és egyéni felszerelés teljes hiányára bármely tanuló félévente egyszer hivatkozhat, ezt követően minden alkalommal elégtelen osztályzat adható órai munkájára. A felszerelés részleges hiánya, amennyiben nem hátráltatja a tanulót feladatai elvégzésében, félévente három alkalommal fogadható el, majd az előző szankció lép életbe.

Felhívom szíves figyelmüket a Btk. 229. § -ára is, amely kiemelt büntetőjogi védelmet ad a közfeladatot ellátó pedagógusoknak. A módosítás akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatja mindazokat, akik jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozzák, vagy bántalmazzák a pedagógust.

Felhívom továbbá szíves figyelmüket iskolánk alapítványára (Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány), melynek számlaszáma:

11749039-20020701

Amennyiben személyi jövedelemadójának 1%-val támogatni kívánják alapítványunkat, akkor a rendelkező nyilatkozaton a megfelelő helyre az alábbiakat kérjük ráírni:

A kedvezményezett adószáma: 18950625-1-20

A kedvezményezett neve: IDEGENFORGALMI JÓ TANULÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

Felhívom szíves figyelmüket Szülői Munkaközösségünk által minden évben megszervezett Alapítványi Bálunkra, amely az idei tanévben várhatóan február 15-én kerül megrendezésre. Kérjük, hogy vacsora-, ill. pártolójegyekkel, tombola-felajánlásokkal segítsék intézményünket.

Támogatásukat ezúton is köszönjük!

Tájékoztatni szeretném Önöket arról is, hogy intézményünk az idei tanévben ünnepli fennállásának 55. évfordulóját. Ezen jeles ünnephez kapcsolódóan számos rendezvényt tervezünk, többek között egy Gálaműsort is a Balaton Színházban. Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket erre a rendezvényre is. Időpont: november 22, 10.00 óra.

Végezetül szerencsés, egészséges és eredményes új tanévet kívánok szülőnek, diáknak egyaránt VSZK-s pedagógus munkatársaim nevében is.

 

Keszthely, 2019. szeptember 25.    Fisli István
Igazgató